LOCUTIONS , EXPRESSIONS béarnaises

  >accueil béarnais   >accueil général     >acogida

Rappel  :     En général l'accent tonique se place ...
            1°) sur l'avant-dernière syllabe lorsque le mot est terminé par une voyelle
            2°) sur la dernière lorsque le mot est terminé par une consonne .
                   (les  mots au pluriel suivent la règle du mot au singulier) 

A

français / espagnol

béarnais / gascon

A bientôt   /   Hasta pronto A bèth-lèu ; dinc a bèth-lèu; a lèu
A bon compte  /   A buen precio A bon conde
A bras le corps  /  Por la cintura  A brassacòs
A cause de  /  Por causa de Prémor de; pr'amor de
A chaque instant
A cada momento
A tot viracodet; a tot pip-pap; d'ara en adès
A condition que 
A condición de que
Mès que ;  per tant que .
A côté de   /  Al lado de  Au ras de (ath arràs dans les vallées)
Afin de  /  Con el fin de (en)tà avec l'infinitif  / afin de chanter=entà cantar
Afin que
Con el fin de que
(en)tà que avec le subjonctif / afin que je  chante= entà que canti
A foison
Con profusión
A fanègas; a pièlas
Agir à la légère
Actuar a la ligera
Har a la bambola
A la bonne (franquette)
A la buena de Dios  
 Shens faiçonejar 
A l'aise  /  Cómodo Adaise (italien=adagio)
A l'écart  /  Apartado de A despart ; estremat,ada
A la dérobée  /  A hurtadillas A l'escampat
A la fois   /   A la vez Au còp
A la longue
A la larga;   con el tiempo  
A sobras ; a la longa.
A la maison   /   En casa A casa
A  la minute même
Al instante, en seguida
Au moment quan.
A part   /   Aparte Sonque
A la prochaine (fois) 
Hasta la próxima (vez) 
Tà l'aute còp
A la queue-leu-leu
En fila india, uno tras otro  
A coda-l'i-sega
A la suite  / A continuación Ad arron
A la Saint-Glinglin
Cuando las ranas críen pelos, nunca  
Tà l'an de la gratèra ; entà Senta Miqueleta ; lo trenta de heurèr. 
Attendre jusqu'à la Saint-Glinglin =  aténder dinc a la còcahava.
A la tombée de la nuit
Al anochecer  
A boca de nueit
A la va-vite  /  A la ligera A copatroish ; a la sorra-borra  ; a la vira-cosseja ; a la corruda.
 a la trica-traca ; de horra-borra ; a còps de pè 
A l'avenir
En lo sucesivo;  de ahora en adelante  
D'ara enlà
Aller à vive allure
Marchar a paso firme
Anà'n de pos ; anà'n a hum
A l'écart   /  Apartado Estramat, ada;    (a) despart
A l'envers   /  Al revés De la part envèrsa
A l'instant   /  Al instante Bitara;  Adès
A l'insu
A espaldas de detrás de  
A l'estujat, a l'esconut
A moins que   /  Al menos que  A mens que; sonque
A partir de  /  A partir de A condar de;  ençà (en venant vers ici) ; enlà (en partant)
A part soi
Para sus adentros
A si disent
A peu près  /  Más o menos Haut e baish
A pleine bouche
A boca llena
A boca-tiranta
A point   /  En su punto A talh
A propos  /  A propósito A perpaus
Approchez-vous
Acérquese
Hètz ençà (hèt ennça)
Après coup  /  Después Un còp hèit.
Après demain
Pasado mañana
Doman passat
Après-midi
La tarde (por la tarde)
Vrèspe ;  soirée=vrespada (bréspado)
A quatre pattes
A cuatro patas
A grapas
Attendu que
Visto que, puesto que, considerando que  
Puishque ; deu moment que ; vist que
A tout bout de champ
A cada momento  
A tot vira-codet
A tout moment
A todo momento
A tot pip-pap
A travers  /  A través Capvath
Au bout d'un moment
Al cabo de un rato  
Au cap d'ua pausa
Au début  /  Al comienzo Au pic de la dalha
Au-delà de  /  Más allá de Delà
Au fond  /  En el fondo Au hons (aw houns)
Au jugé
A ojo de buen cubero  
A l'escadut
Au loin  /  A lo lejos De clar en clar ; de quan en quan

Au Nord /En el norte
Au Sud / En el sur
Au Levant (est) / En el este
Au Couchant (ouest) / En el oeste  
Cap-vath
Cap-sus
Cap-avant
Cap-arrèr
Au point du jour
Al despuntar el alba
A punta d'auba
Au ras de  /  Al ras de A rasèr de
Au risque de  /  A riesgo de A trucas de
Au secours  /  ¡Auxilio!  Ajuda ! Viahòra!
Aussi bien  /  Además  Autan plan
Aussi que  /  Tan…como   Autan com
Aussitòt  /  En seguida   Suu (sou) còp
Aussitôt dit,  aussitôt fait
Dicho y hecho  
Tan lèu dit,  hèit
Aussitôt que  /  Tan pronto ... como Autanlèu com (que)
Autrefois / Antaño, en otro tiempo   Autes còps ; quauque còp; bèth temps; un còp èra; que i a èra
Aux alentours
En los alrededores
Peu torn ; a l'entorn
Avant-hier
Antes de ayer, anteayer
Davant ier (dabann yé)

B

Bavard
Charlatán, parlanchín, conversador
Barlic-barlòc
Bien faire  /  Hacer bien Har de plan
Bien que   /  Aunque  Ja que avec le subjonctif  ... ou  per avec l'infinitif
Ja que con el subjuntivo  ... o per con el infinitivo  
Bon gré, mal gré
Por las buenas o por las malas  
Lèu o grèu
Bouder
Poner mala cara
Har lo mus
C
Cahin-caha  /  Tal cual Bardin-bardòc
C'est-à-dire  /  Es decir Qu'ei a díser ;   tant vau díser
Cela ne fait rien
No es nada
Aquò rai!
Cela va de soi
Eso cae de su peso  
Que se'n va tot medish
Cela, celle, celui

Eso/aquello, ese/aquel/éste, el (m)

Esa/aquella/ésta, la  (f)

Cela là-bas: aquerò
Celle-là, là-bas: acera
Celle-là: aquera
Celle-ci: aquesta
Celui-ci: aqueste
Celui-là: aqueth
Celui-là, là-bas: aceth
Celles de , ceux de
Las de, los de
Los de; las de
C'est bien  /  Está bien Aquò qu'ei plan
C'est dommage
Es una lásstima
Qu'ei de dòu har
Chaque fois  /  Cada vez Cada còp
Chaque jour  /  Cada día Tot dia
Chez moi, chez nous
En mi casa, en nuestra casa  
A noste  
Combien de   /  Cuántas Quantes; quantas
Comme cela (ça)
Como eso
Atau
Comme ci, comme ça
Regular, así así
Atau-atau
Côte à côte  /  Lado a lado De dret a dret
Couci-couça
Así, así/Regular  
Carrin-carran
Coup de tête, de corne
Cabezazo, cornada  
Hular; tumada
Coup de tonnerre
Trueno  
Tonerrat; pet de rugle; pet de perigle
Courtiser  /  Cortejar   Har vistas; har l'amor
D
D'affilée
De un tirón/seguidos/as  
De hiu
Dans combien de temps ?
En cuánto tiempo ?  
 en quant de temps ?
Dans un moment
En un momento
En ua pausa 
Dans un premier temps
En un primer momento
En un purmèr temps.
De bric et de broc
De aquí y de allí, de cualquier modo 
De tric e de trac
De bonne heure
Temprano
De d'òra, lèu
De bonne humeur
De buen humor
De campas
De ce côté-ci /De este lado
De ce côté-là/De ese lado  
Ençà
Enlà
Dès ce moment
Desde este momento
A partir d'aqueth moment ; a comptar d'aqueth moment ; d'aqueth moment ençà ; despuish d'aqueth moment.
Décamper, fuir
Levantar campamento, largarse, huir
Tira's de pès
De façon à , de manière que
De tal modo que, de manera que  
De mòdas
De fond en comble
De arriba abajo, completamente
De cap a hons
De l'autre côté
Del otro lado
De l'aute costat (dé l'awté coustat) ; de l'aute part
De mal en pis
De mal en peor
De piri en sordeish
De la même façon
De la misma manera
 (tot) parièr
De même que
Lo mismo que
Tot parièr com
De nos jours
Actualmente
Uei lo dia
De pied ferme
A pie firme
De pè-hrem
De temps à autre
De vez en cuando
 De temps en quan
De temps en temps
De tanto en tanto
De quan en quan
De toutes ses forces
Con todas sus fuerzas
A trucamartèra ; a barrahòrt ;  de hèr e de clau
De tout ordre
En todo orden
De tot escantilh; de tota traca
De travers  /  Torcido De biscòrn
Depuis que  /  Desde que Despuish que
Donner un coup de klaxon
Tocar la bocina  
Dar un tutet
Dorénavant
Desde ahora, en lo sucesivo  
D'ara enlà
Du coin de l'oeil
De reojo
De còrnaclin
Dit-il   /  Dijo Ce digò
E
Eh bien  /  Y bien Alavetz; e ben
Éloignez-vous  /  Aléjese Hètz enlà 
En arrière /  Hacia atrás A l'endarrèr
En avant (de l'avant)
Hacia adelante
A l'endavant
En bas  /  Abajo Au hons
En biais  /  Al bies De biscòrn
En decà de  /  De ese lado Deçà
En désordre  /  En desorden A sorrolha-borrolha
En direction de
En dirección a
De cap a ;  entà
En même temps
Al mismo tiempo
A mescla
En mettre un coup
Hacer algo con ganas
Da'n ua ahutada
En outre
Además, por añadidura
E que mei
En plusieurs fois  
En varias veces 
En mei d'un còp.
En un clin d'oeil
En un abrir y cerrar de ojos  
En un virat de man
En une seule fois
En una sola vez
En un còp.
En tout cas  /  En todo caso De tota manièra ; en tot cap
En vue de   /  En vista de Entà
F
Face à face
Frente a frente
Cap a cap
Faire attention
Prestar atención
Avisa's;  har atencion
Faire bon ménage
Llevarse bien, hacer buenas migas  
Aviéne's
Faire face  /  Enfrentar Har rampèu
Faire la gueule
Poner mala cara
Har lo mus
Faire semblant  
Fingir, similar
Har com qui
Faux-jeton  /  Hipócrita Caga-l'i-tot-doç
Fier à bras  /  Fanfarrón   Matahèr
Filer doux
No replicar, someterse
Arrecar de dret
Fini (il est)/  (Él) terminó Qu'ei arrequeder

G - H - I - J - K

Il était une fois
Había una vez
Un còp erà: èra uncòp;  per bèth còp 
Il y a / hay
Il y a un instant / hay un instante
Il y a un bon moment /Hay un buen momento  

 

Que i a
Adès
Que i a bèra pausa

 

Il y a longtemps
Hace tiempo
Longtemps a;  bèth temps a ;  que i a luas (il y a des lunes)
Il y avait longtemps
Hacía tiempo
 Bèth temps avè
Importance (sans..)
Importancia (sin..)
Aquò n'ei qu'arrós
Instant (à chaque)
Instante (a cada)
D'ara en adès
Instinct (suivre son..)
Instinto (seguir su..)
Seguir l'auruga
J'ai besoin de   /  Necesito…    Que'm hè hrèita
Je t'en prie  /  Te ruego   Tà't pregar
Je vous en prie  /  Le ruego   Tà'vs pregar
Jusqu'à  /  Hasta   Dinc a
L
Là-bas  /  Allí   Acerà
La plupart
La mayoría  
La màger part
Laisser à l'abandon
Dejar al abandono
Decha aus arrats
Le moment favorable 
El momento favorable 
Lo parat
Le meilleur   /   El major Lo (la) miélher
Le pire   /   El peor Lo sordeish
Le plus grand
El más grande
Lo (la) magèr
Le plus mauvais
El más malo
Lo sordeish
Le plus petit
El más pequeño
lo menin
Les uns chez les autres
Unos en casa de otros  
Los uns ençò deus autes
Les on-dit   /   Se les dijo Los disèrs
Les siens   /   Los suyos Los de casa
M
Maintes fois   /   Varias veces Mantun(s) còp(s) ; mantuas vetz ;  ua bèra tropa de còps.
Malgré    /   A pesar de A maugrat 
Malgré toi   /   A pesar de ti   A maugrat de tu
Mauvaise humeur
Mal humor  
Mau hum
Mettre en colère
Estallar en cólera
Esmalir
Moment fatal
Momento fatal  
La malòra./lo mauparat.
N - O
N'importe   /   No importa N'importe: Sia çò qui sia
N'importe qui : Qui que sia
N'importe lequel, lesquels: Quau que sia, quau que sian
n'importe où: On que sia
N'importe quoi: Qué que sia
N'importe quelle raison: A pausas e lausas
Non plus   /   Tampoco Tanpòc
Nulle part
En ninguna parte
En lòc
Ou bien   /   O bien O
Oui, sûrement
Sí, por supuesto
Quiò  (que òc)
Outre que
Además de que
Otra qui
P
Parce que   /   Porque Prémor que;  pr'amor que;  per ço que
Par hasard
Por casualidad
Per escàs;  per escuns;  a l'escadut
Par la force des choses
Por las circunstancias  
fòrça-forçada.
Par moments
Por momentos
A pausas.
Pas du tout
En absoluto, de ningún modo
Briga
Passer outre
Hacer caso omiso
Pasar otra
Pêle-mêle
En desorden, confuso
Chorrolh-borrolh ;  a mescla
Peu à peu  /  Poco a poco Chic a chic
Peu ou prou  /  Poco o mucho Chic o mic
Peut-être   /   Tal vez Dilhèu; ihèu;  bahida (j'espère)
Plusieurs fois 
Varias veces  
Mei d'un còp.
Porte-toi bien
Cuidate
Hè beròi ; sias hardit; porta't plan
Portez-vous bien
Cuidense
Hètz beròi; siatz hardit; portaz-ve plan
Pour ainsi dire
Por así decir
Tà díser;  tant se vau díser.
Pour de bon
De verdad, de veras, en serio  
A de bonas
Pour la énième fois 
Por enésima vez  
Peu ennau còp.
Pour le moment
Por el momento
Pour un moment 
Por un momento 
Per ara.

Per ua pausa.
Pour tout dire
En resumen
Tad at tot díser 
Prendre le relais
Tomar el relevo, relevar
Prenér la seguida
Presque   /   Casi Com qui ditz
Q
Quand même
Sin embargo
Totun
Quelque fois
Alguna vez
Quauque còp
Quelque grand qu'il soit
Por grande que sea
Per tan gran que sia
Quelque part
En alguna parte
En quauque lòc; endret
Que oui   /   Que sí Quio (que òc)
Qui plus est
Y lo que es más, y además  
Mei qu'aquò
Quoi que   /   Por más que Qué que
R
Retourner à l'endroit
Volver al lugar
Virar a l'endret (lieu, maison, bureau, atelier  etc..)
Retourner en arrière
Retroceder
Tornar-se'n a l'endarrèr
Réussit (tout lui..)
En todo triunfa
Tot que l'arrid
Ricanement
Risa burlona
Arrider de can
Rire aux éclats
Reir a carcajadas
Esclacassà's
S
Sans doute  /  Sin duda Bessè; autan plan
Se débarrasser de
Desembarazaarse de
Des-ha's de ;  descarga's de
Se débrouiller; s'en tirer
Desembarazaarse de
S'at virar
Se mettre en grève
Hacer huelga
Desatelar
Se mettre à l'abri, se retirer
Refugiarse  
Aplega's
Se retirer (battre en retraite)
Retirarse  
Arreplega's
Sens dessus-dessous
En desorden, patas para arriba  
De calhantoras
Si c'est   /   Si es S'ei
Si fait   /   Si hecho Si plan
Si j'avais su
Si hubiera sabido
S'avi sabut
Soi-disant
Aparentemente
Pretendut(uda)
Soi-même   /   Sí mismo Si(se)-medish
Sur le champ
Al instante, sobre la marcha
Suu pic
Sur le déclin  /  En el ocaso A la baishada
T
Tandis que 
Mientras que
Mentre qui; (en) tant qui
Tant pis
Tanto peor, ¡Qué le vamos a hacer!  
Aquò rai !
Tant que   /   Mientras Tant qui
Tel que   /   Tal como Tau com
Tellement que
De tal modo que
Tant..qui
Tourner autour
Girar alrededor
Arromerar
Tout à la fois / De una vez
Tous à la fois / Todos a la vez  
Tot au còp
Tots au còp
Tout craché  /  Pintado (Tot) menat, ada 
Tout à l'heure
Hace un rato
En l'òra;  en d'òra;  totara
Tout de même
Sin embargo, a pesar de todo  
Totun
Tout de suite
Enseguida
De tira
Tout doucement
Muy suavemente
Tot doç ;  a plaser
Tout est en train de
Todo está por  
Tot que's desapita
Tout net /  Categóricamente Tot natre
Trottiner   /   Corretear Anar trepet-trepet
Un coup de chance
Un golpe de suerte
Un còp d'escadença
Une fois de plus
Una vez más
Un còp mei ; un còp de mei.
Une fois que
Una vez que
Un còp que; un còp qui
Une fois pour toutes 
De una vez por todas  
Un còp a de bonas
Un jour sur deux
Dos por tres
A dia passat
Un petit moment
Un momentito
Un momentòt
Un peu   /   Un poco (un)drin; pauc; (un)pòc; un chic; 
Un petit peu: Un drinét
V
Vers    /   Hacia De cap tà
Vers le bas   /   Hacia abajo Tà capvath
Vers le haut   /   Hacia arriba Tà capsus, de cap ensus
Vers ici   /   Hacia aquí T'aci, ençà
Vers là-bas   /   Hacia allá Enlà; tà delà
Vider la place
Vaciar el lugar
Vueitar lo pati
Vie quotidienne
Vida diaria
Vita vitanta
Vis-à-vis
Frente a frente
Cap e cap
Week-end
Fin de semana
Dimenjada (diményado)

Au fait : un bon truc pour intégrer en douceur l'écriture du béarnais => préparez  vos courses en béarnais

{ accueil béarnais}{ accueil général }

                      [ proverbes]  [des mots à la pelle]  [phrases courantes]  [le béarnais au quotidien
                [spécial débutants]  [dictionnaire franco-béarnais]  [groupes folkloriques]  [prénoms béarnais ]
[les bases]  [grammaire]  [conjugaison]


compteur de visite